Brösarps Byagilles stadgar

Stadgar för Brösarps Byagille enligt beslut på årsstämma 2011-02-28.

 

§1 Namn

Föreningens namn är Brösarps Byagille.

 

§2 Syfte och mål

Brösarps Byagille är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Föreningen har som mål

att genom olika arrangemang främja gemenskapen mellan innevånarna i Brösarp med omnejd,

att tillvarata ortens intressen och främja dess utveckling genom att påverka kommun, myndigheter och organisationer i frågor som berör Brösarp med omnejd och dess innevånare, samt

att samverka med andra föreningar och organisationer som har samma mål.

 

§3 Medlemskap

Medlemskap äger alla som delar föreningens mål och följer dess stadgar.

Medlemsavgift betalas som årsavgift per kalenderår och gäller t o m årsmötet påföljande år.

 

§4 Årsstämma

Årsstämman, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av februari månad. Kallelse till årsstämma skall ske minst 14 dagar före mötet genom anslag på föreningens anslagstavlor och på dess hemsida. Har förslag väckts i fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen. Såväl medlem som styrelse får avge förslag att behandlas av årsstämman. Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsstämman. Styrelsen skall till årsstämman avge yttrande över förslaget.

Medlem, som har betalt medlemsavgift, har rösträtt på årsstämman. Medlem, som inte har rösträtt, har yttrande- och förslagsrätt på stämman.

Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

 

§5 Ärenden vid årsstämman

Vid årsstämman skall följande behandlas och protokollföras:

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för stämman
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare
 4. Fråga om stämman utlysts på rätt sätt
 5. Fastställande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
 7. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret 
 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under senaste verksamhets-/räkenskapsåret 
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser
 10. Fastställande av medlemsavgifter
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

Val av

 1. Föreningens ordförande/ålderman för en tid av ett år
 2. Tre ordinarie styrelseledamöter för en tid av två år
 3. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år 
 4. Föreningens firmatecknare 
 5. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år (i detta val får styrelsens ledamöter inte deltaga) 
 6. Tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, varav en ledamot skall utses till ordförande.

Inga ärenden utöver de, som finns i kallelsen, får tas upp och beslutas på årsstämman.

 

§6 Valberedningen

Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast åtta veckor före årsmöte tillfråga dem, vilkas mandattid utgår, om de vill kandidera för kommande mandatperiod. Senast fyra veckor före årsmötet skall valberedningen meddela styrelsen sitt förslag på kandidater till poster inom styrelse och revision. Valberedningens förslag skall delges röstberättigade medlemmar i samband med kallelse till årsstämma.

 

§7 Revision

Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens bokföring och andra dokument och räkenskaper. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast 14 dagar före årsstämman. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 7 dagar före årsmötet.

 

§8 Extra årsstämma

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsstämma. Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsstämma när en revisor eller minst två tredjedelar av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran. När styrelsen mottagit en begäran om extra årsstämma skall den inom 14 dagar utlysa sådan stämma att hållas inom två månader. Kallelse med förslag till dagordning skall anslås som vid ordinarie årsstämma senast 7 dagar före mötet. Vid extra årsstämma får endast det ,som föranlett stämman, upptas till behandling.

 

§9 Styrelsen

Styrelsen är efter årsstämman föreningens högsta beslutande organ och leder dess verksamhet. Den nyvalda styrelsen tillträder omedelbart efter årsstämman.

Styrelsen skall bestå av ordförande/ålderman samt sex till åtta ordinarie ledamöter. Ordförande leder styrelsens arbete. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningshavare som behövs. Kassören sköter föreningens ekonomi och medlemsregister. Sekreterare för protokoll vid styrelsemöten, upprättar förslag på dagordning, kallelser, verksamhetsberättelse och arbetsplan i samråd med ordförande. Styrelsen utser inom sig eller genom adjungering ansvariga för inventarier och för information.

Styrelsen är beslutsmässig om en majoritet av ledamöterna deltar i sammanträdet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

Suppleanter inträder i styrelsen – i den ordning de upptages – vid förfall för ordinarie styrelseledamot eller vid dennes avgång. För ersättare, som inträder i styrelsen efter avgående ledamot, gäller dennes mandattid.

Suppleanter har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid styrelsens sammanträden.

Om ordförande eller kassör lämnar styrelsen under pågående mandatperiod eller antalet styrelseledamöter blir färre än fem, måste fyllnadsval ske inom tre månader.

 

§10 Övrigt

 • Föreningens räkenskapsår och verksamhetsår sammanfaller med kalenderår.
 • Dessa stadgar kan endast ändras genom beslut, som stöds av minst två tredjedelar av vid årsstämman avgivna röster.
 • Föreningen kan endast upplösas genom beslut med minst två tredjedelar av avgivna röster på två av varandra följande årsstämmor.
 • Föreningens sista årsstämma följer mötesordningen enligt punkterna 1– 9, beslutar sedan att upplösa föreningen och väljer en expeditionsstyrelse, vars enda uppgift är att kräva in föreningens fordringar, betala dess skulder och kalla medlemmar till föreningens sista möte.
 • Vid föreningens sista möte fattas beslut om fördelningen av föreningens likvida medel, lager och inventarier samt formen för information om stämmans beslut till icke närvarande medlemmar. Mötets sista beslut upplöser slutgiltigt föreningen.

 

Läs Socialt bokslut för Byagillet

Sparbanken Syd logo.
Brösarps Byagille sponsras av Sparbanken Syd.
Webbplatsikon